دکتر جعفر میرفخرایی

شرکت آرمان فارمد

عضو هیئت مدیره