اساسنامه

فصل اول كليات
 ماده ۱  هويت:

     هويت: اتحاديه واردكنندگان مكمل هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني، گياهي كه در اين اساسنامه اختصاراً “اتحاديه” ناميده مي شود، در اجراي بند (ك) ماده ۵  قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵و اصلاحيه ۱۳۷۳/۹/۱۵) و با موافقت و نظارت اتاق ايران و با حداقل ۲۵ نفر عضو تشكيل مي شود و داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي مي باشد و بصورت صنفي و غير انتفاعي فعاليت مي نمايد.

ماده ۲  تابعيت:

     تابعيت اتحاديه ايراني است.

ماده ۳ اقامتگاه: (موقت)

     اقامتگاه قانوني اتحاديه در ۱- تهران، خيابان كارگر شمالي – بالاتر از فاطمي- شماره ۳۲۸- واحد ۳ مي باشد.

تبصره: درصورت تغيير اقامتگاه قانوني اتحاديه مراتب در روزنامه كثيرالانتشار منتخب آگهي و كتباً به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهد رسيد.

ماده ۴ حوزه فعاليت:

     حوزه فعاليت اتحاديه در سراسر ايران است. اتحاديه مي تواند پس از تصويب هيأت مديره و تأييد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مراكز استانها شعبه و در شهرستانها عند اللزوم نمايندگي داير نمايد.

تبصره: شرايط تشكيل شعب و نمايندگي مي بايست مطابق با آئين نامه هاي اجرايي ذيربط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشد.

ماده ۵ مدت:

     مدت فعاليت اتحاديه نامحدود است.

فصل دوم – اهداف

 ماده ۶ هدف هاي اتحاديه:

      ۶-۱- تلاش براي سازماندهي واردات و بهبود كيفيت خدمات دهي اعضاء، درجهت تأمين مكمل هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني ، گياهي در راستاي تأمين سلامت جامعه.

      ۶-۲- ايجاد انسجام و هماهنگي بين واردكنندگان و توزيع كنندگان مكمل هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني، گياهي در بخش خصوصي و ساير بخشهاي مرتبط با آن در راستاي شناسايي توانمنديهاي آنان به منظور ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتي و درماني كشور و سلامتي عمومي و بهبود وضع سلامت جامعه.

      ۶-۳- مشاركت گروهي در تصميم سازيها و تصميم گيريها و تهيه و تنظيم پيشنويس قوانين و مصوبات مرتبط با ثبت و واردات مكملها و خدمات مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درجهت حفظ منافع ملي و اعضاء با هماهنگي اتاق ايران.

      ۶-۴- ايجاد ارتباط با بانكها و سازمانهاي اعتباري كشور و همچنين سازمانهاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي و فراهم سازي زمينه تسهيلات مالي در جهت توسعه فعاليت هاي اعضاء.

      ۶-۵- ايجاد بانك اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف اتحاديه، فعاليت هاي اعضاء و اطلاع رساني از طريق ايجاد شبكه اطلاع رساني و نشر كتب، مجلات و بروشورهاي تخصصي.

      ۶-۶- فعاليت براي جذب و مشاركت اعضاء حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در اتحاديه.

      ۶-۷- ارتقاء اعتبار و حيثيت اعضاء اتحاديه از طريق سامان دهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو.

      ۶-۸- برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي، صنعتي و تجاري مورد نياز اعضاء و برگزاري همايش هاي تخصصي و ميزگردها و همچنين حضور در همايشهاي مختلف داخلي و خارجي تأليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت اتحاديه.

      ۶-۹- ارتقاء موقعيت بازار در منطقه خاورميانه براي جلب هرچه بيشتر سرمايه گذاري علمي، فني و اقتصادي داخلي و خارجي.

      ۶-۱۰- كمك به تحقق هدف هاي كمي و كيفي ايجاد شده براي واردات مكمل هلي رژيمي، غذايي،  ويتاميني، گياهي و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه.

      ۶-۱۱- حمايت از منافع مشترك اعضاء.

      ۶-۱۲- ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء.
      ۶-۱۳- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در آن بخش از واردات مكمل هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني، گياهي و فن آوري كه زمينه ارتقاء كيفيت و خدمات را براي جامعه فراهم مي كند.
      ۶-۱۴- جلوگيري از انجام رقابت هاي ناسالم اعضاء در بازارهاي هدف از طريق اعمال ضوابط كميته انضباطي اتاق ايران.

      ۶-۱۵- مشاركت در تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز واردات مكمل هاي رژيمي، غذايي،  ويتاميني، گياهي  و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه.

      ۶-۱۶- كوشش در جهت رفع اختلافات في مابين اعضاء و عنداللزوم از طريق حكميت مركز داوري اتاق ايران.

      ۶-۱۷- معرفي اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز.

      ۶-۱۸- اجراي آن دسته از وظايف اجرايي مرتبط با واردات مكمل هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني، گياهي كه از سوي وزارتخانه هاي مرتبط و سازمان هاي اقتصادي تفويض مي شود.

      ۶-۱۹- تهيه گزارشات هر شش ماه يكبار از عملكرد اتحاديه و ارزيابي آن، طرح مسائل و مشكلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي براي رفع مشكلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ايران.

      ۶-۲۰- ارائه پيشنهادهاي اجرايي جهت رفع مشكلات واردات مكمل هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني، گياهي و خدمات مكمل هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني، گياهي مربوطه به نهادها و سازمان ها و وزارتخانه هاي ذيربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جهت اطلاع.

      ۶-۲۱- برگزاري نمايشگاههاي داخلي و سازمان دهي برگزاري نمايشگاهها، كنگره ها و سمينارهاي علمي مرتبط با وظايف اتحاديه.

      ۶-۲۲- سامان دهي تبليغات و بازاريابي مكمل هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني، گياهي از طريق تدوين ضوابط حرفه اي (Codes of Ethics) و نظارت بر اجراي آن از طريق اعمال ضوابط كميته انضباطي اتاق ايران.

      ۶-۲۳- الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات تجاري كشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحاديه و همكاري مستمر با كميته انضباطي اتاق ايران.

      ۷-۲۳- برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي مرتبط با وظايف اتحاديه جهت اعضاء

فصل سوم – عضويت و شرايط آن

 ماده ۷

كليه واردكنندگان مكمل هاي رژيمي، غذايي، ويتاميني، گياهي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند به عضويت اتحاديه درآيند كه از اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجوز واردات (ثبت IRC)دريافت نموده اند.

تبصره ۱: اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم ايران به شرط عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور مي توانند با رعايت مقررات مربوط به عضويت اتحاديه درآيند.

 
ماده ۸- انواع عضويت ها:

الف) اصلي: شامل اشخاص حقيقي و حقوقي است كه مستقيماً مشغول فعاليت در امور مربوط به اتحاديه مي باشند.

ب) افتخاري: شامل آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي كه بنابر انگيزه و علاقه شخصي يا سازماني درخواست عضويت دارند.

تبصره: حضور اعضاي افتخاري در جلسات اتحاديه بدون حق رأي خواهد بود.

 
ماده ۹- شرايط عضويت اشخاص حقيقي:
الف) دارا بودن تابعيت ايران
ب) متدين به يكي از اديان رسمي كشور

د) دارا بودن كارت معتبر بازرگاني ، كارت معتبر عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

 
ماده ۱۰ شرايط اشخاص حقوقي:

الف) دارا بودن تابعيت ايراني و ثبت شخص حقوقي در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي

ج) دارا بودن کارت معتبر بر مواد غذايي و آشاميدني و بهداشتي

د) دارا بودن كارت معتبر بازرگاني يا كارت عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

تبصره: رعايت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت درخصوص اشخاص حقوقي الزامي است.

كليه اعضاء اتحاديه موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آئين نامه هاي مصوبه هيئت مديره و مقيد به همكاري جهت دستيابي به اهداف اتحاديه مي باشند.

 فصل چهارم – اركان

 ماده ۱۱- اركان اتحاديه:

–         مجمع عمومي

–         هيئت مديره

–         بازرس

 
ماده ۱۲ مجمع عمومي:

مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري و متشكل از اعضاء يا نمايندگان رسمي آنان مي باشد.

      ۱۳-۱- تشكيل جلسه عمومي با يك بار درج در يكي از جرايدكثيرالانتشار و حداقل ۱۵ روز و حداكثر ۳۰ روز تشكيل جلسه مجمع عمومي و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاري مجمع صورت مي پذيرد. ضمناً دعوت نامه جداگانه با امضاي هيئت مديره و يا دبير يا بازرس براي اعضاء ارسال مي گردد.

      ۱۳-۲- اشخاص حقوقي عضو اتحاديه براي شركت در جلسات مجمع عمومي يك نفر را كتباً بعنوان نماينده تام الاختيار شركت با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شركت معرفي مي نمايند.

      ۱۳-۳- جلسه مجمع عمومي (عادي و عادي بطور فوق العاده) با شركت اكثريت مطلق اعضاء (نصف بعلاوه يك) رسميت پيدا مي كند و مصوبات آن با اكثريت مطلق حاضرين (نصف بعلاوه يك) معتبر مي باشد. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نگردد مجمع با رعايت بند ۱۳-۱ و حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده ار اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود و به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

      ۱۳-۴- اخذ رأي در مجامع عمومي اتحاديه بصورت كتبي و مخفي مي باشد.

      ۱۳-۵-با رسميت يافتن مجمع در ابتدا از ميان حاضرين مسن ترين فرد جلسه بعنوان رئيس سني اداره جلسه رابعهده مي گيرد و بلافاصله جهت انتخاب يك رئيس، يك منشي، دو ناظر براي مجمع اخذ رأي بعمل خواهد آمد. سپس هيأت رئيسه انتخابي اداره جلسه مجمع را بر عهده مي گيرد.

      ۱۳-۶- منشي در ابتدا اسامي حاضرين در جلسه مجمع را طي صورتجلسه اي به امضاء هيئت رئيسه مي رساند. همچنين منشي موظف به ثبت و ضبط مذاكرات و تصميمات مجمع مي باشد.

      ۱۳-۷- مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه اتحاديه براي كليه اعضاء لازم الاتباع مي باشد.

      ۱۳-۸- حضور نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در كليه جلسات مجمع عمومي (عادي و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروري است و بدون حق رأي اظهار نظر خواهد نمود.

      ۱۳-۹- اتحاديه موظف است رونوشتي از كليه مصوبات مجامع عمومي (عادي و فوق العاده) را براي اتاق بازرگاني و صنايع و معدن ايران ارسال نمايد.

  

ماده ۱۳- مجامع عمومي بر دو نوعند:

–         مجمع عمومي عادي

–         مجمع عمومي فوق العاده

 
ماده ۱۴

مجمع عمومي عادي اتحاديه يك نوبت در سال (ترجيحاً در سه ماهه اول هجري شمسي) طبق ماده ۱۴ تشكيل  مي گردد. تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به هر تعداد كه لازم باشد بلامانع است.

 
ماده ۱۵-

 وظايف مجمع عمومي عادي و عادي بطور فوق العاده به شرح زير است:

      ۱۵-۱- استماع گزارش هيئت مديره درباره عملكرد سال گذشته

      ۱۵-۲- استماع گزارش خزانه دار پيرامون بيلان سال گذشته و بودجه سال جاري و تصويب آنها

      ۱۵-۳- تصويب پيشنهاد هيأت مديره در مورد مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء

      ۱۵-۴- استماع گزارش بازرس
      ۱۵-۵- تصويب ترازنامه و گزارش مالي سالانه هيئت مديره

      ۱۵-۶- تعيين خط مشي اتحاديه و بررسي و اخذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيئت مديره براي سال جاري

      ۱۵-۷- انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل اعضاء هيئت مديره و بازرس كه مدت مأموريت آنها خاتمه يافته يا مستعفي و يا فوت نموده اند

      ۱۵-۸- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار
 
 
 ماده ۱۶-

هيئت مديره موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام دوره جاري اعضاي هيئت مديره اقدام به برگزاري مجامع عمومي عادي وفق ماده ۱۳ بنمايد، در هرصورت تا زمان تشكيل هيئت مديره قبلي داراي مسئوليت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هيئت مديره اتحاديه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي تواند نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايد.

 ماده ۱۷

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هيئت مديره يا بازرس با درخواست نصف بعلاوه يك از اعضاء اتحاديه با رعايت ماده ۱۳ اساسنامه تشكيل مي گردد.

 ماده ۱۸

مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء اتحاديه و يا نمايندگان قانوني آنها رسميت پيدا مي كند و تصميمات مجمع عمومي با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصويب مي شود. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع با رعايت بند ۱۳-۱ و حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور يك سوم اعضاء رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود. به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

 ماده ۱۹-

با تشخيص ضرورت تشكيل مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هيئت مديره اعلام و هيئت مديره مكلف است حداقل ظرف ۱۵ روز از تاريخ وصول درخواست بازرس، از اعضاء اتحاديه وفق ماده ۱۳ اقدام نمايد.

 ماده ۲۰

با درخواست كتبي حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء اتحاديه مبني بر تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و يا مجمع عمومي فوق العاده، هيئت مديره اتحاديه بايد حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي اعضاء را جهت تشكيل مجمع طبق ماده ۱۳ دعوت نمايد، در صورت استنكاف هيئت مديره درخواست كنندگان   مي توانند دعوت مجمع عمومي فوق العاده را از بازرس بخواهند و بازرس مكلف است حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق ماده ۱۳ از اعضاء دعوت نمايد و چنانچه بازرس نيز امتناع نمايد، درخواست كنندگان حق خواهند داشت مستقيماً نسبت به دعوت از اعضاء براي تشكيل مجمع عمومي با رعايت كليه تشريفات مندرج در اساسنامه اقدام نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.

 ماده ۲۱- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده:
الف) تغيير و اصلاح اساسنامه اتحاديه
ب) انحلال اتحاديه و انتخاب اعضاء هيئت تصفيه
ج) عزل انفرادي يا جمعي هيئت مديره يا بازرسان
 
ماده ۲۲- هيئت مديره:

      ۲۳-۱- اتحاديه بوسيله هيئت مديره اي مركب از ۷ نفر از اعضاء اصلي و دو نفر علي البدل كه بوسيله مجمع عمومي و يا عادي بصورت فوق العاده از بين اعضاء اصلي براي مدت ۳ سال انتخاب مي شوند اداره خواهد شد.

      ۲۳-۲- بعد از اختتام دوره مأموريت هيئت مديره تا انتخاب هيئت مديره جديد، كليه مسئوليت ها همچنان به عهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بود.

      ۲۳-۳- انتخاب هريك از اعضاي هيئت مديره قبلي براي دوره هاي بعدي بلامانع است

      ۲۳-۴- عضويت در هيئت مديره افتخاري است
 
ماده ۲۳- شرايط عضويت در هيئت مديره:
الف) دارا بودن تابعيت ايراني
ب) داشتن حسن شهرت

ج) دارا بودن حداقل دو سال سابقه عضويت اصلي به طور مستقيم در اتحاديه

د) ارائه معرفي نامه كتبي (نماينده معرفي شده مي بايست مدير عامل يا عضو هيئت مديره باشد.)

 
ماده ۲۴

داوطلب عضويت در هيئت مديره موظف است از ۱۵ روز قبل از تشكيل مجمع درخواست كتبي خود را همراه با مدارك مورد نياز به اتاق ايران و اتحاديه تسليم نمايد

 تبصره: بررسي واجد شرايط بودن داوطلبان عضويت در هيئت مديره قبل از تشكيل اولين مجمع عمومي عادي توسط هيئت مؤسس و پس از آن بوسيله هيئت مديره هاي منتخب صورت مي گيرد. هيئت مديره موظف است واجد شرايط نشناختن داوطلب را ظرف مدت ۵ روز از دريافت درخواست به اطلاع او برساند و درصورت تسليم اعتراض توسط فرد ياد شده تا مدت يك هفته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، بررسي لازم صورت مي پذيرد و نظر اتاق ايران لازم الاجراء مي باشد.

ماده ۲۵

درصورت استعفاء از عضويت، اخراج و يا انحلال شركت عضوي كه نماينده آن در اركان اتحاديه داراي سمتي است، مأموريت آن نماينده نيز به تبع شركت متبوع وي منتفي و زايل خواهد شد.

ماده ۲۶-

چنانچه نماينده اشخاص حقوقي عضو پس از انتخاب در اركان اتحاديه به هر دليلي از عضويت در شركت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام شركت به خودي خود از سمتي كه در اتحاديه دارد معزول و هيچگونه سمتي در اختيار نخواهد داشت و عضو مزبور مي بايست حداكثر ظرف مدت دو هفته، نماينده خود را با رعايت شرايط عضويت جهت شركت در هيئت مديره معرفي نمايد.

ماده ۲۷ 

زايل شدن موردي از بندهاي ماده ۲۴ براي هريك از اعضاء هيئت مديره درطول دوره مأموريت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

ماده ۲۸-

در صورت استعفاء و يا فوت و يا عزل نصف به اضافه يك اعضاي هيئت مديره انتخابات هيئت مديره تجديد خواهد شد.

ماده ۲۹

هيئت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر ظرف كه هفته بعد از قطعي شدن انتخاب آنها تشكيل مي شود از بين خود يك نفر را بعنوان رئيس هيئت مديره، يك نفر را بعنوان نائب رئيس، يك نفر را بعنوان خزانه دار و يك نفر را بعنوان منشي اتحاديه انتخاب خواهد نمود.

تبصره: رئيس هيئت مديره رئيس اتحاديه است.
 
ماده ۳۰ 

مدت تصدي هريك از سمت هاي اعضاي هيئت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود.

متصديان هريك از سمتها توسط هيئت مديره قابل عزل و يا تجديد انتخاب مي باشند.

ماده ۳۱-

هيئت مديره در مقاطعي كه مشخص مي نمايد و يا در مواقع ضروري به دعوت كتبي رئيس يا نواب رئيس تشكيل خواهد داد. جلسات هيئت مديره در مركز اصلي اتحاديه يا در محل ديگري كه در دعوت نامه معين شده تشكيل خواهد شد.

ماده ۳۲-

در صورت استعفاء، فوت و يا عزل هريك از اعضاء هيئت مديره، عضو علي البدلي كه در انتخابات رأي بيشتري داشته است، براي باقيمانده دوره هيئت مديره جانشين عضو اصلي خواهد شد و در صورتيكه اعضاء علي البدل داراي آراء مساوي باشند انتخاب در هيئت مديره به قيد قرعه بعمل خواهد آمد.

تبصره ۱: غيبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالي موجب عزل از عضويت در هيئت مديره خواهد بود.

تبصره ۲: موجه يا غير موجه بودن غيبت، با تشخيص حداقل دوسوم اعضاء هيئت مديره مي باشد.

ماده ۳۳-

جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاي داراي حق رأي رسميت پيدا مي كند

ماده ۳۴-

اداره جلسات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره و درصورت غيبت او با نايب رئيس است. درصورت غيبت نايب رئيس، ساير اعضاي هيئت مديره يك نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس در ارتباط با اداره جلسه را انجام دهد.

ماده ۳۵-

مصوبات هيئت مديره با رأي اكثريت نصف به اضافه يك حاضرين در جلسه (غير از مفاد تبصره ۲ ماده ۳۳) معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶

صورت مذاكرات و تصميمات هيئت مديره توسط منشي در دفتر ثبت و به امضاي حاضرين مي رسد.

ماده ۳۷

شركت اعضاء علي البدل و يا بازرس در جلسات هيئت مديره بلامانع است ولي حق رأي نخواهد داشت.

ماده ۳۸-

هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج، يك نفر شخص حقيقي را بصورت موظف بعنوان دبير انتخاب نمايد.

تبصره ۱: هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رئيس اتحاديه تفويض نمايد.

تبصره ۲: درصورتي كه دبير عضو هيئت مديره باشد، دوره دبيري او از مدت عضويت در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.

تبصره ۳: در صورتي كه دبير عضو هيئت مديره نباشد، حق شركت در جلسات هيئت مديره را بدون حق رأي دارد.

ماده ۳۹

براي انجام امور اداري اتحاديه اعم از ثبت مكاتبات و مخابرات و تحرير و تكثير آن، طبقه بندي و ضبط و حفظ و نگهداري اسناد و اوراق اتحاديه تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز و حفاظت آن جمع آوري قوانين و آئين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط با فعاليت اتحاديه، تشكيل پرونده براي اعضاء و ثبت عضويت آنها، انجام تشريفات اداري مربوط به انتشار آگهي ها و ارسال دعوتنامه، اخذ درخواست متقاضيان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه، اخذ معرفي نامه هاي نمايندگان شركت هاي عضو براي ورود به مجامع، فراهم آوردن امكانات لازم براي تشكيل مجامع

عمومي، تنظيم پرسشنامه هاي لازم براي استخدام كاركنان مود نياز، كنترل كيفيت عملكرد و حضور و غياب كاركنان، نگهداري و حفظ اموال و اثاثيه اتحاديه و تعمير و سرويس به موقع آن، تهيه گزارشات اداري در مورد

كارهاي در دست اجرا و مسائل داخل اتحاديه، اجراي مصوبات در اتحاديه و هر اقدامي كه عرفاً براي اداره امور اتحاديه ضروري باشد دبيرخانه اي تحت سرپرستي دبير زير نظر رئيس اتحاديه تأسيس مي گردد.

ماده ۴۰- وظايف و اختيارات و حدود مسئوليت هيئت مديره:

هيئت مديره نماينده قانوني اتحاديه است و از كليه اختيارات قانوني جهت اداره امور اتحاديه برخوردار است وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير مي باشد:

      ۴۰-۱- افتتاح حساب جاري به نام اتحاديه در بانك هاي مجاز و واريز كليه وجوهات اتحاديه و پرداخت هزينه ها از اين حساب و درصورت لزوم تحصيل وام

      ۴۰-۲- انجام عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي طبق اختيارات و ارائه گزارش سالانه عمليات و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي.

      ۴۰-۳- عقد هرگونه قرارداد و تبديل و تغيير آن راجع به خريد و فروش و اجاره و تملك اموال منقول و غير منقول به نام و حساب اتحاديه بدون قصد و انگيزه تجاري در جذب و جلب منفعت.

      ۴۰-۴- اداره امور مالي اتحاديه كه سرپرستي آن با خزانه دار است.

      ۴۰-۵- دريافت مطالبات اتحاديه و پرداخت ديون آن.

      ۴۰-۶- استخدام و عزل و نصب دبير كاركنان اتحاديه و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و ساير پرداختها، ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام مطابق قوانين موضوعه كشور.

      ۴۰-۷- اقامه استرداد هرگونه دعوي حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به محاكم و پرداختن به امر دادرسي از حق تجديد نظر در دادگاههاي استان و ديوان عالي كشور، مصالحه، تعيين وكيل، سازش، استفاده از حقوق و تكاليف مربوط به داوري.

      ۴۰-۸- اقدام به هرنوع از اموري كه در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه اجراي آن از سوي مقامات دولتي جمهوري اسلامي ايران به اتحاديه واگذار گردد.

      ۴۰-۹- انجام اموري كه طبق موازين قانوني براي اداره اتحاديه و پيشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

      ۴۰-۱۰- تعيين و اعزام نماينده و كميته هاي همكاريهاي اقتصادي، بازرگاني و فني با رعايت شرايط مندرج در آئين نامه هاي مربوطه.

      ۴۰-۱۱- تهيه، تدوين و تصويب مقررات و آئين نامه هاي داخلي براي اداره بهتر امور اتحاديه در چهارچوب اساسنامه و اختيارات تفويضي.

      ۴۰-۱۲- راهنمايي اعضاء در امور اجرايي، مديريتي، مالي و مالياتي، بيمه، مسائل قراردادي و حقوقي در صورت رجوع به اتحاديه.

      ۴۰-۱۳- تدوين پيش نويس بودجه اتحاديه براي تصويب از طريق مجامع مربوطه

      ۴۰-۱۴- تهيه صورت دارايي و ديون اتحاديه پس از انقضاي سال مالي و ارائه آن به بازرس و نيز تنظيم ترازنامه و حساب عملكردهاي سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومي.

      ۴۰-۱۵- بررسي و اتخاذ تصميم راجع به درخواست متقاضيان عضويت در اتحاديه

      ۴۰-۱۶- هيئت مديره مي تواند عضو متخطي از اهداف و مقررات اساسنامه اتحاديه را از عضويت در اتحاديه اخراج نمايد و علت اخراج عضو را با ارائه دلايل آن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گزارش كند. تصميم اتاق ايران در اين خصوص قطعي است.

      ۴۰-۱۷- برگزاري همايشهاي تخصصي و صنفي با دعوت از صاحبنظران براي ارتقاء كيفي سطح دانش اعضاء.

       ۴۰-۱۸- تهيه گزارش هاي سالانه از عملكرد اتحاديه و ارسال آن به اتاق ايران.

 
ماده ۴۱- خزانه دار

خزانه دار مسئول اداره امور مالي اتحاديه بوده و موظف است دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي اتحاديه را تنظيم، وصولي ها و پرداختها را كنترل و اسناد مربوط به آنرا ثبت و ضبط و حفاظت و نگهداري نمايد و با درخواست بازرس مبني بر بررسي دفاتر و اسناد مالي اتحاديه، با اطلاع رئيس اتحاديه در محل دبيرخانه اسناد مذكور را در اختيار بازرس قرار دهد.

 ماده ۴۲-

كليه اسناد و مدارك مالي و تعهد آور با امضاء مشترك رئيس اتحاديه يا نائب رئيس و خزانه دار همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادي و مكاتبات اداري و معمولي با امضاء رئيس اتحاديه يا نائب رئيس و يا دبير همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود حدود اختيارات دبير اتحاديه در اين خصوص تويط رئيس اتحاديه تعيين مي گردد.

ماده ۴۳- بازرس:
      ۴۳-۱- شرايط انتخاب بازرس مطابق با ماده ۲۴ اساسنامه است.

      ۴۳-۲- يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل توسط مجمع عمومي عادي براي مدت يك سال انتخاب و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

      ۴۳-۳- در صورت فوت، استعفاء يا سلب شرايط مندرج در ماده ۲۴ اساسنامه از بازرس اصلي، وظيفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد.

 ماده ۴۴- وظايف بازرس:

      ۴۴-۱- نظارت بر كليه اقدامات و عمليات هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و تطبيق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومي و قوانين جاري كشور از وظايف بازرس مي باشد و درصورت مشاهده تخلف از طريق دبيرخانه مراتب را به هيئت مديره اطلاع و رفع آن را درخواست مي نمايد.

      ۴۴-۲- بازرس، ترازنامه تهيه شده توسط هيئت مديره براي تسليم به مجمع عمومي سالانه و همچنين درصورت لزوم كليه اسناد و اوراق مالي اتحاديه را مورد بررسي قرار داده و موظف است نظر خود را مكتوب در اختيار مجمع عمومي بگذارد.

      ۴۴-۳- بازرس حداقل ۱۰ روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي گزارش مكتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهيه و ارائه خواهد نمود.

      ۴۴-۴- بازرس موظف است در كليه امور مربوط به دعوت و برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق العاده نظارت نمايد.

      ۴۴-۵- بازرس موظف است يك نسخه از گزارشات خود را به دبيرخانه اتحاديه تحويل دهد.

 ماده ۴۵- كميته ها و مشاوران:

اتحاديه به منظور پيشبرد اهداف و ايفاي مطلوب وظايف خود مي تواند كميته هايي متشكل از نمايندگان شركتهاي عضو اعضاء حقيقي اتحاديه تشكيل دهد. نوع فعاليت هر كميته و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان وظايف كميته ها براساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط هيئت مديره تهيه و تصويب مي گردد.

 فصل پنجم— منابع مالي

 ماده ۴۶-
 

اشخاص حقيقي و حقوقي داوطلب عضويت در اتحاديه موظف به پرداخت مبلغ ورود، به حساب جاري اتحاديه و تسليم قبض آن به دبيرخانه مي باشند.

ماده ۴۷-

هر عضو علاوه بر وروديه، موظف است ساليانه مبلغ حق عضويت خود را به حساب جاري اتحاديه واريز و قبض رسيد آن را نيز تحويل دبيرخانه نمايد.

ماده ۴۸-

اتحاديه مي تواند از هدايا، عطايا، وقف، قبول وصيت و كمكهاي نقدي و غير نقدي اعضاء و اشخاص ثالث برخوردار گرديده و چنانچه ضرورت اقتضاء نمايد با تصويب هيئت مديره حق تحصيل اعتبار و اخذ وام از بانك ها و مؤسسات اعتباري يا شركت ها و اشخاص عضو را دارد.

فصل ششم- انحلال و تصفيه

 
ماده ۴۹-

اتحاديه به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده و يا بر طبق رأي نهايي و قطعي محاكم قضايي منحل مي شود. چنانچه انحلال اتحاديه از سوي مجمع عمومي فوق العاده باشد، مجمع هيئت تصفيه اي را متشكل از سه نفر از نمايندگان اعضاي حقوقي انتخاب مي نمايد. انتخاب اعضاء هيئت مديره اتحاديه قبل از انحلال در مقام اعضاء هيئت مديره هيئت تصفيه بلامانع است. چنانچه اتحاديه از سوي محاكم قضايي اعلام شود محكمه هيئت تصفيه را تعيين خواهد نمود.پس از اعلام انحلال اتحاديه و تعيين اعضاء هيئت تصفيه، مديران سابق اتحاديه مكلف مي باشند تمامي اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثيه اتحاديه را با تنظيم صورتجلسه تحويل نمايند.

هيئت تصفيه با نظارت نماينده اتاق ايران وضعيت بدهي ها و دارايي ها را روشن و پس از تسويه، كليه اموال منقول و غير منقول باقيمانده در اختيار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران قرار خواهد گرفت.

 
ماده ۵۰-

وظايف و تكاليف و اختيارات هيئت تصفيه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و ديون اتحاديه و بطور كلي امر تصفيه طبق مقررات لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم- موارد متفرقه

 
ماده ۵۱- حكميت

اتحاديه مي تواند در امور تخصصي خود اقدام به پذيرش حكميت (داوري) نمايد. در اين صورت هيئت مديره از بين خود و ساير نمايندگان شركت هاي عضو اشخاص حقيقي عضو، فرد يا افرادي واجد شرايط را تعيين و پس از جلب موافقت، آنها را مأمور رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

 
ماده ۵۲-

چنانچه اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد، اين امر توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي پذيرد و نظر اتاق بازرگاني قطعي و لازم الاتباع خواهد بود.

 
ماده۵۳-

اين اساسنامه در يك مقدمه و ۷ فصل و ۵۳ ماده و ۱۲ تبصره تهيه و به تصويب هيئت مؤسس اتحاديه متشكل از امضاء كنندگان ذيل رسيده است